Kwaliteitswaarborg en privacy

Praktijk bij Trude is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor wordt kindertherapie door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de VIT stelt aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Ik ben gediplomeerd integratief kindertherapeut, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Met regelmaat volg ik na- en bijscholing binnen mijn vakgebied en ik neem actief deel aan intervisiegroepen met integratief collega-kindertherapeuten. Supervisie en leertherapie maken ook deel uit van mijn persoonlijke en therapeutische ontwikkeling.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgende de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Goed om te weten

Meldcode

Ik werk met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

‘bij Trude’ heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in: *)Signalen in kaart brengen. *)Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld. *)Gesprek met ouders en betrokkenen. *)Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. *)Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf, zodat we in gesprek kunnen gaan met elkaar om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Mijn inschrijving in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

06 23 83 23 14
Trude@bij-Trude.nl