Kwaliteitswaarborg en privacy

Praktijk bij Trude is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor wordt kindertherapie door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de VIT stelt aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Ik ben gediplomeerd integratief kindertherapeut, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Met regelmaat volg ik na- en bijscholing binnen mijn vakgebied en ik neem actief deel aan intervisiegroepen met integratief collega-kindertherapeuten. Supervisie en leertherapie maken ook deel uit van mijn persoonlijke en therapeutische ontwikkeling.

Alle gegevens van cliënten worden bewaard volgende de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen er nooit gegevens doorgegeven worden aan derden.

Privacyverklaring

 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik ( Trude van Dijck) als behandelende integratief kindertherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over zijn/haar gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy en die van uw kind te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig zal omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend integratief kindertherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit het dossier van uw kind worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • De naam van uw kind, adres en woonplaats
 • De geboortedatum van uw kind
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve kindertherapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

06 23 83 23 14
Trude@bij-Trude.nl