Algemene voorwaarden en bepalingen

Algemene voorwaarden en bepalingen tussen de Integratief Kindertherapeut van ‘bij Trude Kindertherapie & Coaching’ en de cliënt:

 De ouder(s) van……………verklaren de zakelijke regels van bij Trude te kennen en na te volgen:

1a. Het kind is de cliënt en de therapeut wordt betaald door de ouders. De ouders gaan de behandelingsovereenkomst aan. De therapeut werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

1b. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2a. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

2b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraagen behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

2c. Ouders en therapeut spreken af elkaar te informeren over relevante veranderingen of gebeurtenissen in de leefsituatie van het kind. Indien nodig wordt een extra oudergesprek ingelast. De therapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie door de ouders.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

3a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

3b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

3c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

3d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

3e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een tijdsduur en bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De ouder(s)/cliënt ontvangt maandelijks een factuur van gehouden sessies, tenzij anders afgesproken. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

6. De therapeut stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn alsnog niet is betaald, is de therapeut gerechtigd rente en buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht als de therapeut toestemming heeft van het kind. De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst minimaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsVereniging van Integraal Therapeuten (VIT). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vit-therapeuten.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en aangesloten bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

13a. Ouders zijn niet aanwezig bij de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de therapeut.

13b. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. bij Trude, vertegenwoordigd door Trude van Dijck, is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. bij Trude, vertegenwoordigd door Trude van Dijck, is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Heuvelstraat 4 in Venray, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk in gebouw Jerusalem, inclusief wachtkamer, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

06 23 83 23 14
Trude@bij-Trude.nl