Tarieven en voorwaarden 2020 – 2021

 

Vrijblijvend intake-gesprek 1, 5 uur

€ 100,00

Kindsessie 1 uur

€ 80,00

Tienersessie 1 uur

€ 80,00

Evaluatie-gesprek 1 uur

€ 80,00

Afsluitend gesprek 1 uur

€ 80,00

Telefonische ondersteuning 0,5 uur

€ 40,00

Observatie school 1,5 uur ( exclusief reistijd en kilometer-vergoeding)

€ 175,00

Schoolgesprek

op aanvraag

Ouder-begeleiding 1 uur

€ 80,00

KINDER coaching l counseling l therapie is in principe kortdurend. Dat wil zeggen dat er minimaal 5 en maximaal 15 sessies worden gepland. Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatiegesprek met beide ouders plaats en kijken we samen hoe we het traject voortzetten of afsluiten.

Verhindering

Indien bij verhindering een afspraak 48 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. De afspraak kan worden afgezegd of verzet worden, per mail of telefonisch. Bij ziekte is er uiteraard overleg mogelijk.

Vergoeding

De praktijk bij Trude is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor wordt kindertherapie door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op de site van de VIT is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2018. Kijk hier voor de vergoedingsmogelijkheden. Ook op zorgwijzer staat hier informatie over. Wanneer u duidelijkheid wilt over het bedrag dat u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Een andere overweging is om de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Registratiegegevens t.b.v. vergoedingsaanvragen van bij Trude:

  • AGB-code zorgverlener: 90105788
  • AGB-code praktijk:          90065050
  • VIT-registratienummer:   601.18.A
  • RBCZ licentienummer:   180749R
  • prestatiecode:                 24504 (overige psychosociale therapie)

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, dan kunt u kijken of u coulance wil aanvragen. U kunt bijvoorbeeld coulance aanvragen bij uw zorgverzekeraar. De VIT heeft hiervoor een voorbeeldbrief opgesteld.

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden eens per maand gestuurd per mail. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

Goed om te weten

Bij Trude is opgenomen in het register van de VIT (Vereniging Integrale Therapeuten). Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de VIT stelt aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Mijn inschrijving in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Daarnaast werk ik met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

‘bij Trude’ heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in: *)Signalen in kaart brengen. *)Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld. *)Gesprek met ouders en betrokkenen. *)Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. *)Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Gerelateerde afbeeldingAfbeeldingsresultaat voor RBCZ  Afbeeldingsresultaat voor SCAG geschillenAfbeeldingsresultaat voor meldcode huiselijk geweld

 

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

  06 23 83 23 14
  trude@bij-Trude.nl